Pravidla a podmínky

Soutěž probíhá ve dvou základních, vzájemně nezávislých kategoriích.

Hlavní soutěž:

Dopravní řešení a opatření vedoucí ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitnění veřejných prostor ve městech a obcích ČR.

Do soutěže je možné přihlásit dopravní řešení a opatření realizovaná v posledních pěti letech (tj. předaná k užívání v období 1. 1. 2011 – 31. 5. 2016) a zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Řešení hodnocená v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit.

 

Fotosoutěž:

Snímky vystihující přínosy konkrétních dopravních úprav pro zkvalitnění  života ve městech nebo obcích.  

Do soutěže je možno přihlásit:

 • Fotografie dopravních řešení přihlášených do hlavní soutěže,
 • fotografie dopravních řešení, která v předchozích letech přispěla k zvýšení bezpečnosti v dopravě, k lepší provázanosti různých druhů dopravy (automobilová, veřejná, nemotorová…), k zlepšení podmínek pro chodce nebo cyklisty, nebo obecně ke zkvalitnění života ve městě nebo obci.
   

Předmětem 15. ročníku soutěže mohou být:

Hlavní soutěž:

 •  
 • dopravní řešení investičního charakteru (tzv. „tvrdé“ projekty)
 • opatření neinvestičního charakteru (tzv. “měkké“ projekty)


 

Příklady možných soutěžních řešení:
 • jednotlivé prvky dopravního zklidňování (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy, úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty apod.)
 • komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…)
 • dopravně zklidněné zóny („tempo 30“, obytné zóny…), řešení podporující rozvoj intermodality v osobní dopravě (např. přestupní terminály)
 • organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy, mobility management, carsharing, bikesharing apod.
 • osvětové a vzdělávací kampaně zaměřené na bezpečnost v dopravě a šetrnou mobilitu, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility, apod.


 

Fotosoutěž:

Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 1 fotografii v tiskové kvalitě v minimálním rozlišení 300 dpi. 

S cílem propagace si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a případně na výstavách bez nároku na odměnu. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie. Autor odpovídá za souhlas objektů svých prací s případným zveřejněním. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem.


 

Kdo může soutěžit

Soutěže se mohou účastnit tito předkladatelé soutěžních řešení: obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem.
Předkladatel může do hlavní soutěže přihlásit i několik soutěžních řešení. Do fotosoutěže může předkladatel přihlásit jednu fotografii (případně jednu fotografii za každé řešení přihlášené v rámci hlavní soutěže). Fotosoutěže se mohou účastnit i jednotlivci.

 

Celé znění podmínek soutěže je ke stažení zde.

 
23.8.2016

Tradičně v rámci Evropského týdne mobility, 20. září, se uskuteční konference při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy.

 
 
generální partner