Soutěž Cesty městy

Bezpečnost v dopravě je pro nás na prvním místě. Proto již patnáct let oceňujeme v soutěži Cesty městy chytrá dopravní řešení, která pomáhají zklidňovat dopravu v českých městech. Díky nim totiž mohou obyvatelé měst vyrazit do ulic s pocitem větší bezpečnosti.

Soutěž Cesty městy je každoročně vyhlašována od roku 2001. Jejím cílem je zviditelnit kvalitní dopravní řešení, která přispěla ke zklidnění dopravy a tím k celkové kultivaci veřejného prostoru a ke zlepšení životních podmínek obyvatel i návštěvníků našich měst a obcí. Oceněná dopravní řešení se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty. 

Nad patnáctým ročníkem soutěže převzal záštitu ministr dopravy Ing. Dan Ťok.
 

Kdo může soutěžit  

Soutěže se mohou po vyplnění on-line přihlášky zúčastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem. Účastí v soutěži se přihlašovatel stává členem platformy „Cesty městy“.
 

Registrační poplatek

Registrace do hlavní soutěže Cesty městy je spojena s poplatkem 1500,- Kč. Poplatek je jednorázový a jeho výše nezávisí na počtu soutěžních projektů přihlašovaných jedním předkladatelem. Od registračního poplatku jsou osvobozeni předkladatelé, kteří se účastní pouze fotosoutěže.  

 

Jaká dopravní řešení mohou být přihlášena  

Předmětem soutěže jsou dopravní řešení nebo organizační opatření realizovaná v posledních pěti letech (tj. předaná k užívání, případně se začátkem účinnosti v období 1. 1. 2011 – 31. 5. 2016), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. 

 

Příklady možných soutěžních řešení:

  • jednotlivé prvky dopravního zklidňování (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy, úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty apod.)
  • komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…)
  • dopravně zklidněné zóny („tempo 30“, obytné zóny…), řešení podporující rozvoj intermodality v osobní dopravě (např. přestupní terminály)
  • organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy, mobility management, carsharing, bikesharing apod.
  • osvětové a vzdělávací kampaně zaměřené na bezpečnost v dopravě a šetrnou mobilitu, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility, apod. 


Nejzajímavější soutěžní řešení z minulých ročníků naleznete v databázi příkladů dobré praxe.
 

Hodnocení soutěžních řešení

Kvalita každého soutěžního řešení je posuzována hodnotící komisí dle čtyř závazných kritérií, a to metodou přidělování bodů. Podkladem pro hodnocení je dokumentace zaslaná spolu s přihláškou a případné reference členů komise, kteří se s řešením podrobně seznámili na místě.  
a)    Přínos projektu pro rozvoj šetrné mobility (bezpečnost provozu, zlepšení podmínek pro pohyb/pobyt chodců a cyklistů, zlepšení provázanosti různých druhů dopravy)
b)    Efektivita spolupráce a komunikace (vazba na dlouhodobou koncepci, způsob zapojení a informování cílových skupin, způsob vyhodnocení úspěšnosti soutěžního řešení, medializace) 
c)    Kvalita provedení soutěžního řešení, úroveň procesu realizace (kvality výstupů; u investičních opatření také funkčnost a technická úroveň, estetická úroveň a kvalita zpracování)
d)    Inspirativnost a originalita

 

Chci se přihlásit

 

 
23.8.2016

Tradičně v rámci Evropského týdne mobility, 20. září, se uskuteční konference při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy.

 
 
generální partner